zaterdag 31 december 2011

Hazelaar met katjes en...groen blad


Met deze foto van een hazelaar met katjes, nemen we afscheid van het jaar 2011.
Het opmerkelijke is dat er nog steeds groen blad aan de takken zit.

With this picture of a hazel bush we say goodbye to the year 2011.
The remarkable thing is that there is still green leaves on

donderdag 29 december 2011

Trilzwammen Zwart( Exidia plana) en geel

Exidia plana.
In een impulsieve gedachte of er misschien in de omheining, opgebouwd uit snoei afvaltakken, nog een verrassing verborgen zou zitten, greep ik een stokje beet. Eén moment griezelde ik van de gelachtige koude en glibberige substantie, waar mijn vingers zo onverwachts mee in aanraking kwamen. Voorzichtig peuterde ik het takje los uit de hoop en inspecteerde die.
Het bleek dat de stok bezet was met zwarte trilzwammen. Een niet zo algemene zwam, die graag groeit op dood loofhout. (saprofyt). In dezelfde omheinig hebben we nu dus, zowel de gele-(Tremella mesenterica)  als de zwarte trilzwam.
Met het vinden van deze zwam zal de laatste tuinontdekking van het jaar 2011 wel gedaan zijn.
http://natuurtuin.blogspot.com/2011/12/gele-trilzwam-tremella-mesenterica.html

Exidia plana.
In an impulsive thought, "maybe there is something interesting to be found in the fence", made up of prunings, I grabbed a small  stick. I shuddered a moment of the jelly, cold and slippery substance, where my fingers so unexpectedly came into contact. Gently, I pried the twig loose, and inspected the branche.
It appeared that the pole was occupied by the black funges, Exidia plana. A not very common fungus that like to grow on death deciduous tree wood.(saprofyt).
In the same fence, now are to be found, the (Tremella mesenterica) yellow- and black "witches' butter".
Probably this will be the last discovery in the garden, of the year 2011.

dinsdag 20 december 2011

Gelderse roos (Viburnum opulus)

De mooie doorschijnende rode bessen van de Gelderse roos (Viburnum opulus) geven de tuin nog wat kleur. De bessen zijn niet favoriet bij de vogels. Schijnbaar moet de vorst er eerst goed over heen gaan voor ze een beetje eetbaar worden. Alleen bij schaarste aan ander voedsel worden ze gegeten door lijsters. Helemaal precies weet niemand het.
In het voorjaar bloeit de heester met roomwitte onvruchtbare kantbloemen, om bijen en insecten te lokken voor bestuiving. In het midden de eigenlijke vruchtdragende bloemen, die de bessen voortbrengen. Na de bloei verkleuren de bessen van groen naar geel naar rood. Bij de voet van het blad, aan de bladsteel zit een typische klier. De Gelderse roos is als medicijn te gebruiken. Maar dient dan wel eerst gekookt te worden.
In het boek van Vasili Peskov "Lost in de taiga", worden de Siberische overlevers gewaarschuwd niet te veel van de bessen te eten, omdat ze bloeddruk verlagend zouden werken.
De naam Gelderse roos, komt uit een legende over het ontstaan van Gelderland, de grootste Hollandse povincie. Eigenlijk zijn er twee legendes. Het gaat over een draak die de mensen in zijn omgeving plaagde door schreeuwen en giftige dampen uit te stoten. Een graaf had 2 zonen: Wichard en Leopold en deze jongens versloegen de draak, die daarbij schreeuwde: "Gelre, Gelre. Als overwinningsteken zouden ze een bloem van de daar bloeiende struik, op hun schild hebben bevestigd. Ze kregen hierna toestemming voor de bouw van een kasteel op die plaats, waar omheen de stad Geldern groeide.
Een ander verhaal is van romantische aard. Deze legende vertelt, dat Wichard verliefd werd op een freule achter Zutphen, het toen zogenoemde Hamaland. Nu bekend als "de Graafschap". De vader van de vrouw vond dat hij eerst een dappere gevechtsdaad moest verrichten. Wichard dacht toen aan de draak, waar veel mensen last van hadden en hij ging hem te lijf met zijn wapens. Het werd een langdurige strijd, maar Wichard overwon. Het einde is hetzelfde als het vorige verhaal. Hij mocht, met de Gelderse bloem op zijn borst, zijn geliefde aan zijn hart drukken.
De heester heeft niets met de rozenfamilie te maken. De schoonheid van bloemen en bessen zullen geleid hebben tot de naam.
The beautiful translucent red berries of the Viburnum opulus (Guelder Rose) give the garden some color. The berries are not favored by the birds. Apparently they first need to freeze , before they are edible. Only when there is scarcity of other foods, they are eaten by thrushes. How exactly nobody knows.
In the spring blossoms shrub with creamy white flowers on the side, to attract bees and insects for pollination. In the middle  the actual fruit-bearing flowers that produce berries. After flowering the berries changed colors from green to yellow to red. At the base of the leaf, the petiole is a typical gland. The Guelder Rose  is used as medicine. But do need to be cooked first.
In the book of Vasily Peskov "Lost in the Taiga", the Siberian survival handlers warned not to much of the berries to eat, because it leads to low blood pressure.
Guelder Rose's name comes from a legend about the origin of Gelderland, the largest province in the Netherlands. In the past, occupied  half the surface area of Limburg. Geldern in Germany was be in function as the capital.
Actually there are two legends It is about a dragon that people teased him by shouting and emit toxic fumes. A Count had two sons: Wichard and Leopold. The boys defeated the dragon, while the monster shouted: "Gelre, Gelre. As a sign of victory they fixed flowers of the Gueldern Rose, on their shields. Their efforts were rewarded with permission to build a castle at that place. Around the castle grew the town Geldern.
Another story of romantic nature. This legend tells that Wichard fell in love with a Lady behind Zutphen, the then called Hamaland. Now known as "the Graafschap". The father of the woman, demanded of him that he carried out a brave act of battle. Wichard remembered himself,  the dragon. Many people had problems with the monster. He went to attack with his weapons. It was a long struggle, but Wichard overcame. The end is the same as the previous story. With the Gueldern flower on his chest, he pulled the young lady to his heart.
The shrub has nothing to do with the rose family. The beauty of flowers and berries will be led to that name.

zaterdag 17 december 2011

Roodborst(Erithacus rubecula) en Merel(Turdus merula)

Na regen komt zonneschijn. Het was alsof de vogels dat bij instinct ook zo dachten.
Een roodborstje (Erithacus rubecula), toch al bekend om zijn vrijmoedigheid, hipte ontspannen heen en weer. Maar voor de camera poseren, daar had meneertje geen zin in.
Eindelijk zat hij ergens, waar hij goed onder schot kwam, ik schoot en gelijk was tie weg. Het resultaat van de plaat is daarom maar matig.
Meer succesvol was een schot op een merelvrouw (Turdus merula). Ze zat in de zonneschijn, tussen het composterende blad te pikken naar een lekkere wormensnack.
Toen ik haar van verre zag begon ik al met schieten. Benaderde haar al schietend voetje voor voetje, maar ze bleef dapper doorgaan met haar maaltijd.
Zo kwam van haar ten slotte toch nog een beetje bevredigende prent voor de dag.
After rain comes sunshine. It was as if the birds instinctively thought so.A robin (Erithacus rubecula), known for his boldness, hopped relax. But Mr. did not feel like posing for the camera. At last he was somewhere where he was well shot, I shot as he flew away. The result was a poor quality print.More successful was a photo shot at a female blackbird (Turdus merula). She picked in the sunshine for a tasty snack, in the  composting leafs. When I saw her from afar, I started shooting.step by step I came closer, but she  bravely continue her meal. Finally I got from her still a somewhat satisfactory print.

dinsdag 13 december 2011

Bijen overleven

 Van www.bijen.startpagina.nl
Over revival bijen.
http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/waterland/article12911163.ece/Nest-met-10-kilo-honing-tussen-de-struiken-bij-Novawhere

Nevelzwammen (Clitocybe nebularis)


Super kanjers van Nevelzwammen (Clitocybe nebularis) zijn nog waartenemen in de tuin.
Normaal vormen  ze heksenkringen, maar van de spectaculare exemplaren die overgebleven zijn is dat niet af te leiden.
Soms komt het voor, dat er uit de hoed van een zwam een kleinere gaat groeien. Dit verschijnsel heet: kindje op moedersschoot.
Of dat in dit geval ook geld is nog de vraag. Super-giants of Clitocybe nebularis (clouded agaric) are detectable in the garden.
They are growing in a fairy rings formation.
Sometimes it happens, that from the cap of a mushroom grows a smaller one. This phenomenon is called baby on mother's lap.

maandag 12 december 2011

Gele trilzwam (Tremella mesenterica)

De gele trilzwam (Tremella mesenterica) is op het ogenblik in de tuin aanwezig.
Een tamelijk algemene zwam en is ongetwijfeld wel eerder in de tuin voorgekomen, maar nog nooit opgemerkt.
Het zwammetje is nog klein en je moet 2 keer kijken voor je hem 1 keer ziet. Op de foto schijnt het vanuit een korstmos te groeien.
De zwam verschijnt bij regenachtig weer en het verschrompeld snel bij droogte.

Tremella mesenterica is currently in the garden. A fairly common fungus and is undoubtedly it grew earlier in the garden, but never noticed. The fungus is still small and you need to look twice before you see him one time. The fungus appears in rainy weather. In drought wither quickly.

woensdag 7 december 2011

Grote bosmuis (Apodemus flavicollis) Yellow-necked Mouse

 De grote geelhansbosmuis (Apodemus flavicollis) of grote bosmuis is ontdekt op de NoordwestVeluwe.
Waarschijnlijk ook in het Zandendos waar de Bijen-Natuurtuin onderdeel van is.
Het dier staat op de rode lijst van beschermde diersoorten.
Ze leven graag in loofboombossen.  Planten zich voort van het voorjaar tot in de herfst. De voorjaarsjongen hebben in de herfst vaak zelf weer jongen.
Ze leven van plantaardig voedsel en klimmen daarvoor moeiteloos in bomen. Ze worden nooit veel ouder dan één jaar. De meesten sterven in de winter.
Ook in de tuin hebben we ons enige tijd geleden afgevraagd welke bijzondere muizensoort er toch leefde. We zijn er nooit achter gekomen. Rechts van de ingang aan de Zandenboslaan, ergens achter de houtstapel  had die muis zijn leefgebied.

http://www.veluweland.nl/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LN_TEXT_VIEW&doc_id=19944746&pageid=21660&naam=Zeldzame-muizensoort-ontdekt-op-de-Haere

http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow-necked_Mouse

The Yellow-necked Mouse (Apodemus flavicollis)  was discovered on the northwest Veluwe. Probably in the Zandendos where the Bijen-Natuurtuin part.The animal is a protected species.Their habitat is deciduous forest. They multiply in the spring to autumn. The kid, born in the spring, in autumn itself have kids. They live on plant foods. Easily they climb in trees, for nuts. They live about 1 year. Most die in the winter. In the garden some time ago, we wondered what kind of special mice lived there. We never found out.

zaterdag 26 november 2011

Die onbevreesde Phallus impudicus

In deze schemerige dagen van eind november, verschijnt de stinkzwam (Phallus impudicus) nog eenmaal bovengronds, om te vertellen dat hij de temperatuur nog niet zo onaangenaam vindt. De donkergroene hoed bevat de sporen die nodig zijn voor vermenigvuldiging.
De verspreiders van die sporen laten het echter afweten. Aasvliegen vinden het een beetje te koud worden voor een lekker hapje.In these gloomy days of late November, appears stink horn mushroom (Phallus impudicus) still once above ground, in order to tell, the temperature is not so disagreeable. The dark green hat contains the spores necessary for reproduction.
However, the distributors of their tracks have failed. Carrion flies find it a bit too cold for a snack.

donderdag 24 november 2011

Brem (Cytisus scoparius) bloeit vroeg of laat


Het is wat buiten de gebruikelijke bloeiperiode voor Brem (Cytisus scoparius), maar toch geeft één van de vele bremheesters in de tuin alvast een voorproefje op het komende voorjaar, ongeveer begin mei.


It is outside the normal flowering period of broom (Cytisus scoparius). However some shrubs be in bloom.

woensdag 16 november 2011

Vossenbes Vaccinium vitis-idaea Foxberry


Aan de struiken van de rode bos- of vossenbessen (Vaccinium vitis-idaea), hangen op het ogenblik nog wat bessen.
In tegenstelling tot de blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) blijven deze struiken het hele jaar door groen.
De smaak van de vossenbessen is vrij zuur. Ze worden met suiker ingemaakt en onder de naam: preiselbeeren, veel geserveerd bij wildgerechten.
Als medicinale waarde hebben ze een gunstige werking op spijsvertering en urinewegen door benzolzuur. Ook bevatten ze veel flavonoden, vitamine C en E.
Het zijn geen cranberry s (Vaccinium macrocarpon), maar ze hebben wel nauwe verwantschap.
Hier een rijtje Engelse benamingen voor de vossenbes: foxberry, Lingonberry, Cowberry, Mountain Cranberry.
En Duitse namen: Preiselbeere, Kronsbeere;, Graubeere, Steinbeere

Granberry s komen in ons land voor op Terschelling.
Het verhaal gaat, dat ze daar, verpakt in een ton, aangespoeld zijn.
De eilandbewoners wisten niet wat ze met het zure spul aan moesten en ze hebben de ton leeg gekieperd in de duinen. Dankbaar voor een stukje grond, hebben de bessen daar wortel geschoten.
__

 The foxberry shrubs (Vaccinium vitis-idaea), currently bears beautifull red berries. Unlike the blueberry (Vaccinium myrtillus) shrubs remain green all year round. Foxberries tastes sour. They have to preserved with sugar. Many served with game dishes. If medicinal value, they have a beneficial effect on digestive and urinary tracts by benzol acid. They also contain many flavonoden, vitamins C and E.It's no cranberry (Vaccinium macrocarpon), but they do have close affinity. Here a row of English names for the Foxberry: Lingonberry, Cowberry, Mountain Cranberry. And German names: Preiselbeere, Kronsbeere;, Graubeere, Steinbeere. Granberry's growth in the Netherlands on Terschelling. The story goes that she, packed in a barrel, have wash ashore. The islanders did not know what to do with the sour stuff and they emptied  the barrel  into the dunes. Grateful for the soil, the berries have taken root there.

donderdag 10 november 2011

Rode klaver (Trifolium pratense)


Rode klaver (Trifolium pratense) van de Vlinderbloemfamilie staat in de tuin nog te bloeien met een bleek rode bloem.

Een bijzonder nuttige plant voor de honingbijen. Bevat nectar en pollen. Ook wilde bijen en hommels vliegen af en aan, als de temperatuur wat hoger is dan vandaag.
Vroeger werd de plant gebruikt voor veevoer en ook nu nog genieten koeien en schapen van klaverweiden. Het gewas is stikstof bindend en kan dus gebruikt worden voor groenbemesting. Een beetje uit de buurt van sommige bessensoorten houden, want er schijnt een mijt in te leven, die funest is voor deze vruchten.
Medicinaal is de plant in hoge mate. Ze bevat veel vitamines en mineralen. In Oostenrijk kreeg ik een schaaltje yoghurt met een paar rode klaverbloemen geserveerd.

 


Red clover (Trifolium pratense) belongs to the Butterfly Flower family is in the garden to bloom with a pale red flower.
A very useful plant for honey bees. Contains nectar and pollen. Also wild bees flying on the flowers when the temperature is somewhat higher than today.
Previously, the plant used for livestock feed and still enjoy cattle and sheep of clover meadows . The crop is binding nitrogen and can be used for green manure. A bit away from some berry species do, because it seems a mite to live, which is disastrous for these fruits.
Medicinally, the plant greatly. It contains many vitamins and minerals. In Austria I got a bowl of yogurt with a pair of red clover flowers served.

donderdag 3 november 2011

Witte dovenetel

De witte dovenetel (Lamium album) vertoont nog wat nabloei met fraaie witte lipbloemen. De plant is meerderjarig, komt voor door geheel Europa, tot in west Azië toe, in diverse habitats, van open weilanden tot bossen en bermen.
De netel lijkt veel op brandnetel, maar zodra de mooie witte bloemen verschijnen is elke vergissing uitgesloten. Het blad groeit aan vierkante stengels, heeft geen brandharen en kan dus zonder problemen worden aangeraakt.
De plant laat zich veelzijdig gebruiken. Bijen en hommels zijn dol op de nectar en de pollen. Voor mensen is het blad gezond en lekker door salades en er kan thee van getrokken worden.
Medicinaal is de plant zowel inwendig, als bij wonden en huidaandoeningen bijzonder waardevol. http://www.natuur-wereld.be/natuur/planten-bloemen/witte-dovenetel.phpzaterdag 29 oktober 2011

Leuk marktje ten bate van de Bijen-Natuurtuin

Vandaag was er in de Imkerhoeve een gezellig herfstmarktje van gebruikte boeken en nieuwe – en gebruikte spulletjes.
De zaal was behaaglijk warm door middel van de grote houtkachel.
Er werd koffie en thee geserveerd met iets lekkers erbij, tegen betaling.
De opbrengst was voor de tuin. Het publiek liep af en aan.
Iedere bezoeker kreeg een mooie paddenstoelenplaat mee.
De kruidentuinen beheerdsters hebben grote behoefte aan keuken- en medicinale kruidenplanten.
Als u stekjes of zaden over hebt om weg te geven, houden ze zich het komende voorjaar erg aanbevolen.


vrijdag 28 oktober 2011

Bijenhouden: de hobby van de toekomst.

Bijenhouden: de hobby van de toekomst
Honingbijen behoren, samen met de hommels, wespen en mieren tot de vliesvleugelige insecten. Net als de hommels en mieren en een aantal wespensoorten, zijn het sociale insecten, dat wil zeggen dat ze in kolonies leven.
In de zomer bestaat een gezond bijenvolk uit één eierenleggende koningin, 30- tot 60 duizend (vrouwelijke) werkbijen en enkele honderden darren. De koningin legt in het hoogseizoen wel één- tot twee duizend eitjes per dag. Al deze eitjes en ook al het eten stuifmeel en honing wordt opgeslagen in door de bijen gemaakte wascellen. Tegenwoordig zijn er zachtaardige bijen beschikbaar die aanmerkelijk minder agressief en steeklustig zijn dan vroeger.
De tijd van de romantische bijenteelt in korven is grotendeels voorbij. Tegenwoordig worden bijen gehouden in meerdelige houten of kunststof kasten. Het voordeel van kasten is dat de imker zijn volken gemakkelijker kan controleren. De raampjes kunnen er worden uitgehaald om de honing te oogsten, maar ook om ziekten en plagen te kunnen bestrijden.
Het is in Nederland niet mogelijk om van de bijenteelt te leven, maar als de imker het goed doet, kan het imkeren een aardige hoeveelheid honing opleveren en hoeft de hobby geen geld te kosten.
Bijen houden is een echte natuurhobby: voor het imkeren bent u afhankelijk van het weer voor een goede honingoogst. Door het gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen en het gebruik van monocultures in de landbouw, zijn veel andere bestuivende insecten uit het milieu verdwenen. Hun taak wordt nu overgenomen door de honingbij, zodat bijvoorbeeld heesters in de plantsoenen dankzij de bijen 's winters bessen dragen en er voor zorgen dat veel vogelsoorten in onze steden en dorpen kunnen overwinteren.
Hebt u het plan opgevat of is uw interesse gewekt om bijen te gaan houden, dan is het van belang dat u zich allereerst oriënteert. Dit kan: iedere eerste dinsdagavond van de maand is er van 8 tot 10 uur een leer- c.q. praat avond in de Imkerhoeve in de bijen- en natuurtuin aan de Eperweg in Nunspeet. Ook is het mogelijk dat u daar voorlichting kunt krijgen over wespen en andere insecten die in de natuur voorkomen en nuttig zijn, maar die mens overlast kunnen bezorgen. Er is deskundigheid aanwezig om deze overlast binnen de perken te houden of als laatste alternatief deze te bestrijden
Als u met imkeren wilt beginnen stelt de vereniging u uw eerste bijenvolkje gratis beschikbaar en u wordt met raad en daad bijgestaan. Als lid van onze afdeling bent u tevens lid van de landelijke VBBN en ontvangt u een maandblad, waarbij tevens uw bijenkasten zijn verzekerd. Ook is mogelijk een cursus beginnend of gevorderd imker te volgen. Deze cursussen worden in veel plaatsen in de omgeving van Nunspeet gegeven.
De Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland, afgekort de VBBN, afdeling Nunspeet en omstreken.
-----------
Beekeeping: the hobby of the future
Honeybees belong to the Hymenoptera insects. They are social insects, so they live in colonies.
In summer, a healthy hive, consists of 1 queen laying eggs, 30 - to 60,000 worker bees and hundreds of drones . In high season, the queen lays eggs per day or 1000-2000. All these eggs, all the food, pollen and honey stored in wax cells made ​​by the bees.
Today bees are kept in multi-part plastic or wooden boxes. The advantage of boxes is that beekeepers easily can check. The windows can be removed in order to harvest the honey, but also to combat diseases and pests.
If the beekeeper does well, it can bring in a nice amount of honey. Beekeeping as a hobby, if  is done well it cost no money.
Beekeeping is a real natural hobby: beekeeping is depending on the weather for a good honey harvest.

donderdag 27 oktober 2011

Eerste blog

Vanaf vandaag gaat de Bijen-Natuurtuin Nunspeet verder met Blogspot. 
Het weblog: bestaat niet meer.